MUSIKTERAPI

Musikterapi används bland annat av klienter som till exempel inte kan tillgodogöra sig verbala terapier,  inom sjukvård, barn- och ungdoms-psykiatri, specialpedagogik, skola, habilitering. Även inom rehabilitering, vuxenpsykiatri, äldrevård, demensvård och palliativ vård.


Det kan också vara ett alternativ för en konstnärlig kreativ form av terapi. Och i ett hälso- och välbefinnande perspektiv och förebyggande friskvård.

Musikterapi är en stor tillgång, där musiken genom sina olika verktyg och redskap kan bland annat stärka, motivera,

aktivera, reglera känslor och stimulera.


Foto: Anna Pella

Musikterapi främjar och stärker relationer och ökar kommunikationsförmågan. Identifierer och utvecklar känslor och det kognitiva. Ökar hälsa- och välbefinnandet och den sociala gemenskapen. Som verktyg kan musiken stärka inneboende resurser, både intellektuellt och emotionellt. Symbolisera och förmedla icke-verbala känslor och uttryck. 


Musiken har en kraft och en påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga, kommunikation, motivation, språk- och talförmåga och motorik. 


Vad är musikterapi?


Evidensbaserad och en konstnärlig terapiform

Ett yrke och ett akademiskt ämne, som bygger på flera olika metoder; både receptiva (lyssna på musik) och expressiva (spela och/eller sjunga). Musikterapeuten kan vara verksam på en mängd områden i livets alla skeden. Det kan vara inom sjukvård, habilitering, rehabilitering, psykiatri, vård, omsorg, friskvård, specialpedagogik, skola, äldrevård samt i palliativ vård.


Etablerad, professionell och en komplementerande behandlingsform
Det finns ett brett internationell nätverk beträffande utbildning, forskning, terapeutisk verksamhet och musikterapeutens arbetsfält spänner över hela människans livscykel. Forskning idag har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som till exempel blodtryck, puls, andningsfrekvens och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet.

Definition
"Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer,  familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang" (enligt WFMT 2011). 

Musikterapi bedrivs 
Både i offentlig och privat regi, där kommuner och landsting har anställda musikterapeuter verksamma i grundskola, grundsärskola, inom psykiatrin, på sjukhus, äldrevården, demensvård och i palliativ vård.

Musikterapeuter har ofta flera professioner som man kombinerar till exempel, musikterapi och pedagogiskt arbete, specialpedagog, samtalsterapi, musiker, handledare, projektledare och med eget företag. Det finns en möjlighet för verksamma musikterapeuter, som har avtal med försäkringskassa eller landsting att få remiss från sjukvården.